Mabinogion, cztery gałęzie Mabinogi

21.00 zł

Mabinogion. „Cztery gałęzie Mabinogi”
przeł. Andrzej Sarwa
Oprawa: Miękka
Wydawnictwo Armoryka
Format: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 110
ISBN 978-83-60276-54-9
 

MABINOGION. "CZTERY GAŁĘZIE MABINOGI" - Prastare celtyckie sagi (walijskie). Jest to pierwszy pełny polski przekład oryginalnego tekstu pierwszej części „Mabinogionu”. Książka jest ilustrowana 20 oryginalnymi grafikami z XIX-wiecznego wydania angielskiego lady Charlotte Guest.

Tekst sagi opatrzony jest przypisami i posłowiem dr. Piotra Sławińskiego.


Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '59' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '59' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]