Edda, czyli księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców

21.00 zł

przeł. Joachim Lelewel
Oprawa: Miękka
Wydawnictwo Armoryka
Format: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 72
ISBN 978-83-621-07-5
 

EDDA REPRINT - jest to reprint pierwszego polskiego przekładu tekstu „Eddy Młodszej prozaicznej” z roku 1807. Fragment książki: Edda jest to księga opisująca bożyszcza skandynawskie i ich sprawy; opowiadająca utwór świata i przyszły koniec jego; dająca przestrogi i nauki. Skąd by nazwisko jej, Edda...


Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '49' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '49' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]